Bảng tính

Nghành xây dựng sử dụng rất nhiều loại bảng tính toán khác nhau. Hiện nay, đa số các bảng tính hiện hành vẫn sử dụng nền tảng là Excel. Đó là sự kết hợp các hàm có sẵn và ngôn ngữ lập trình.